ÅRSREDOVISNING 2015
Snabbnavigering

Ekonomisk redovisning

Det här är ett utdrag ur den fullständiga redovisningen som du finner i nedladdningsbar PDF.

Förvaltningsberättelse

Det här är ett utdrag ur den fullständiga förvaltningsberättelse som du finner i den nedladdningsbara PDF-versionen i menyn

Koncernens verksamhet och koncernstruktur

Verksamheten består av finansieringstjänster och är uppdelad i två segment: Företag och Privat.

Finansieringstjänsterna till företag omfattar factoring, företagskrediter, fastighetskrediter samt inkassotjänster.

På privatmarknaden erbjuds privatlån, inlåning, kort, säljstödjande finansiering för ehandel och detaljistkedjor samt inkassotjänster knutna till dessa. Legalt bedrivs in- och utlåning i Collector Bank AB, ett helägt dotterbolag som är under Finansinspektionens tillsyn. Collector Bank AB har filial i Norge och i Finland.

Väsentliga händelser under året

2015 var ett händelserikt år i Collectors historia; banktillstånd, börsintroduktion, största factoringaffären någonsin och rekord i antal nya kunder. Collector uppvisade en fortsatt stark tillväxt för helåret 2015. Totala intäkter ökade med 30 procent jämfört med motsvarande period föregående år och uppgick till 1 187 MSEK (916).

Resultat före skatt (EBT) ökade med 52 procent och uppgick till 371 MSEK (244). Resultatet efter skatt (EAT) ökade med 52 procent till 286 MSEK (188) vilket motsvarar en avkastning på eget kapital (RoE) på 21 procent (23). Resultatet per aktie ökade med 35 procent till 3,16 SEK (2,35).

Utveckling Privat

Segmentet Privat har haft en mycket god intäktstillväxt under året. De totala externa intäkterna ökade med 34 procent och uppgick till 804 MSEK (602). Täckningsbidrags (TB) marginalen förbättrades till följd av ökade volymer hos befintliga kunder men även av god tillströmning av nya kunder samt lägre kostnader. Resultat före skatt (EBT) för segmentet Privat ökade med 59 procent och uppgick till 238 MSEK (150).

Utveckling Företag

Under 2015 har företagssegmentet haft en bra lönsamhetstillväxt framförallt i Sverige. De externa intäkterna uppgick till 383 MSEK (314), en ökning med 22 procent. Resultat före skatt (EBT) för företagssegmentet uppgick till 133 MSEK (94), en ökning med 42 procent. Den goda resultattillväxten är en kombination av högre intäkter, lägre operationella och finansiella kostnader. Fastighetskrediter har under året uppvisat högst tillväxt, både i totala intäkter och i täckningsbidrags (TB) marginal.

I början av december 2015 tecknade Collector sitt största factoringavtal någonsin med daglivarugrossisten Valora International AG.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Riskhanteringen sköts av koncernens ledning enligt policies som fastställts av styrelsen. Styrelsen upprättar skriftliga policies såväl för den övergripande riskhanteringen som för specifika områden såsom valutarisk, ränterisk, kreditrisk samt användning av derivat och liknande finansiella instrument.

Hållbarhet

Med ökande medvetenhet om vikten av hållbarhet i alla dimensioner och verksamheter har Collector inlett en större satsning där arbetsgrupper i bolaget arbetar tillsammans med hållbarhetsfrågor. Det kan gälla allt från medarbetares hälsa och välbefinnande till hur vi kan påverka mottagande och integration av flyktingar i våra länder. Arbetsgrupperna lämnar förslag och kan löpande följa utfallet. Från att ha varit enstaka projekt är vår strävan att integrera hållbarhet i allt vi gör.

Ansvar och policies

Collectors verksamhet är reglerad i lagen om finansierings- och bankverksamhet, en lagstiftning som har utvidgats och utvecklats betydande inom EU under de senaste åren. Vi har ett systematiskt arbetssätt omgärdat av ett betydande regelverk vad avser bland annat Compliance (=regelefterlevnad) och Riskkontroll. Särskild vikt har lagts vid regler mot penningtvätt och finansiering av terrorverksamhet.

Integration och sysselsättning för unga driver Collectors affärsutveckling

Vi strävar efter hög kompetens och mångfald vad gäller bakgrund, etnicitet och kultur. Vår övertygelse är att en heterogen arbetsgrupp berikar företaget och individerna och därmed våra kunder. Merparten av våra anställda är unga.

Vikten av goda exempel och hjälp till självhjälp

Collector har sedan många år valt att använda del av sina vinster för att förbättra tillvaron för mindre lyckligt lottade, både på nära håll men också för att minska fattigdomen globalt. Våra långsiktiga åtaganden är Mitt Liv och HandinHand. Båda arbetar med aktiv hjälp till självhjälp, Mitt Liv på hemmaplan och HandinHand i utvecklingsländer.

Anställda

Medelantalet heltidsanställda uppgick under perioden januari–december 2015 till 264 st (229) (FTE).

Väsentliga händelser efter periodens utgång

I januari 2016 genomfördes emission av ett certifikatprogram om 500 MSEK.

Aktiekapital och antal aktier

Collectors aktiekapital uppgår per den 31 december 2015 till 9 335 550 SEK fördelat på 93 355 502 stamaktier. Bolaget har en (1) aktieserie. Samtliga aktier berättigar innehavaren till en (1) röst per aktie vid bolagsstämman. Kvotvärdet per aktie är 0,1 kronor. Alla aktier äger lika rätt till bolagets vinst.

Collectoraktien

Collector (”COLL”) noterades den 10 juni 2015 på Nasdaq Stockholm, Mid-cap lista. Noteringskursen var 55 kr. Kursutvecklingen för Collectoraktien under 2015 var plus 131 procent jämfört med minus 25 procent för OMXSPI för samma jämförelseperiod. Årets högsta kurs 154 noterades i december. Sista betalkurs den 30 december var 127 kr.

Från noteringsdagen den 10 juni 2015 fram till 30 december omsattes cirka 16 miljoner Collectoraktier. I genomsnitt handlades det cirka 116 000 aktier per dag.

Collectors totala börsvärde uppgick vid årsskiftet till cirka 12 miljarder vilket motsvarar nummer 76 i storleksordningen av 287 bolag på Nasdaq Stockholm.

Ägarstruktur

Antalet aktieägare uppgick vid årsskiftet till cirka 4 000. De 10 största ägarna svarade för 89 procent av kapitalet och rösterna. Andelen aktier som ägdes av fysiska eller juridiska personer utanför Sverige uppgick till 4 procent.

Flerårsjämförelse Koncernen

Det här är ett utdrag ur koncernens fullständiga resultat som du finner i den nedladdningsbara PDF-versionen i menyn.

Tabellen går att scrolla i sidled

Resultaträkning, Collector koncernen (MSEK)     2015-01-01
–2015-12-31
2014-01-01
–2014-12-31
2013-01/01
–2013-12-31
2012-01-01
–2012-12-31
2011-01-01
–2011-12-31
Intäkter     1187 916 697 590 544
Summa intäkter     1187 916 697 590 544
               
Rörelsens kostnader              
Personalkostnader     −173 −160 −139 −119 −108
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar     −28 −22 −19 −23 −22
Andra vinster/förluster netto     −1 0 0 0 0
Övriga kostnader     −536 −396 −285 −235 −217
Summa kostnader     −738 −578 −443 −377 −347
               
Rörelseresultat     449 338 254 213 197
               
Resultat från försäljning av dotterbolag     −1 0 0
Finansiella intäkter     0 6 24 17 6
Finansiella kostnader     −78 −99 −87 −84 −62
Resultat efter finansiella poster     371 244 191 146 141
               
Inkomstskatt     −85 −56 −43 −32 −39
Årets resultat     286 188 148 114 102
               
Hänförligt till:              
Moderbolagets aktieägare     286 188 146 112 101
Innehav utan bestämmande inflytande     2 2 1
Summa     286 188 148 114 102
               
Resultat per aktie för vinst hänförligt till moderbolagets
aktieägare under året (uttryckt i kronor per aktie)
    3,16 2,35 1,99 1,54 1,38
               
Nyckeltal (MSEK)     2015-01-01
2015-12-31
2014-01-01
2014-12-31
2013-01-01
2013-12-13
2012-01-01
2012-12-31
2011-01-01
2011-12-31
Intäkter     1187 916 697 590 544
Resultat före skatt (EBT)     371 244 191 146 141
Resultat efter skatt (EAT)     286 188 148 114 102
Resultat per aktie, SEK 1)     3,16 2,35 1,99 1,54 1,38
Genomsnittligt antal aktier 2)     89 887 451 79 831 081 74 382 100 74 382 100 74 368 400
Kapitalbas 3)     1541 906 527 441 366
Eget kapital     1649 995 635 512 429
Total kapitalrelation 4)     17% 15% 12% 13% 12%
Avkastning på eget kapital (RoE) 5)     21% 23% 26% 24% 26%
Eget kapital per aktie, SEK 6)     17,7 13,4 8,5 6,9 5,8
Soliditet 7)     16% 15% 13% 14% 12%
Kreditförluster 8)     1,3% 1,4% 1,1% * 1,9% 2,7%
K/I-tal 9)     0,54 0,58
Medelantal heltidsanställda 10)     264 229 201 183 168
Investeringar i immateriella tillgångar     50 33 25 22 18
               
* Har påverkats positivt av en försäkringseffekt på 6 MSEK, exkluderat är det 1,3%.

1) Periodens resultat efter skatt genom periodens genomsnittliga antal utestående stamaktier före och efter utspädning. Periodens resultat har justerats med utdelning hänförlig till preferensaktier.
2) Periodens genomsnittliga antal stamaktier före och efter utspädning. Antal aktier har justerats retroaktivt enligt beslut av årsstämman om uppdelning (split) av aktier.
3) Se not 24, sid 30.
4) Kapitalbasen genom totalt kapitalkrav. Avser den finansiella företagsgruppen. Se not 24, sid 30.
5) Resultat efter skatt i förhållande till genomsnittligt eget kapital. Rullande 12 månader.
6) Eget kapital genom antalet utestående aktier vid periodens slut. Antal aktier har justerats retroaktivt enligt beslut av årsstämman om uppdelning (split) av aktier.
7) Eget kapital genom totalt kapital vid periodens slut.
8) Kreditförluster i förhållande till utlåning och andra kundfordringar. Rullande 12 månader.
9) Summa kostnader före kreditförluster genom rörelseintäkter enligt ÅRKL.
10) Inklusive visstidsanställda, men ej föräldraledig eller tjänstledig personal.

Resultat Koncernen

Det här är ett utdrag ur koncernens fullständiga resultaträkning som du finner i den nedladdningsbara PDF-versionen i menyn.

Tabellen går att scrolla i sidled

Belopp i MSEK         2015-01-01
–2015-12-31
2014-01-01
–2014-12-31
Intäkter         1187 916
            1187 916
Rörelsens kostnader              
Personalkostnader         −173 −160
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar         −28 −22
Andra vinster/förluster netto         −1 0
Övriga kostnader         −536 −396
Rörelsens kostnader           −738 −578
               
Rörelseresultat           449 338
Resultat från finansiella poster              
Resultat från försäljning dotterbolag           - −1
Finansiella intäkter         0 6
Finansiella kostnader         −78 −99
               
Resultat efter finansiella poster           371 244
Inkomstskatt         −85 −56
Årets resultat           286 188
               
Hänförligt till:              
Moderbolagets aktieägare           286 188
Innehav utan bestämmande inflytande           - -
            286 188
Resultat per aktie för vinst hänförligt till moderbolagets aktieägare under året (uttryckt i kronor per aktie)              
– Före utspädning           3,16 2,35
– Efter utspädning           3,16 2,35
               
               

Totalresultat Koncernen

Det här är ett utdrag ur den fullständiga redovisningen som du finner i nedladdningsbar PDF.

            2015-01-01
2015-12-31
2014-01-01
2014-12-31
Årets resultat           286 188
Övrigt totaltresultat           - -
Poster som senare kan återföras i resultaträkningen:              
Valutakursdifferenser           −4 0
Summa totalresultat för året           282 188
               
Hänförligt till:          
– Moderbolagets aktieägare           282 188
– Innehav utan bestämmande inflytande           - -
            282 188

Balansräkning Koncernen

Det här är ett utdrag ur koncernens fullständiga balansräkning som du finner i den nedladdningsbara PDF-versionen i menyn.

Tabellen går att scrolla i sidled

Belopp i MSEK           2015-12-31 2014-12-31
Tillgångar              
Anläggningstillgångar              
Materiella anläggningstillgångar              
Inventarier           8 7
            8 7
Immateriella anläggningstillgångar              
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten           87 63
Goodwill           71 72
            158 135
Finansiella anläggningstillgångar              
Finansiella placeringar           149 -
Uppskjuten skattefordran           - 2
Utlåning och andra fordringar           4 633 3 060
            4 782 3 062
Summa anläggningstillgångar           4 948 3 204
               
Omsättningstillgångar              
Utlåning och andra fordringar           4 064 2 589
Derivatinstrument           45 -
Övriga fordringar           175 131
Likvida medel           825 637
Summa omsättningstillgångar           5 109 3 357
SUMMA TILLGÅNGAR           10 057 6 561
               
EGET KAPITAL OCH SKULDER              
Eget kapital              
Aktiekapital (93 355 502 aktier)           9 7
Reserver           −7 −3
Övrigt tillskjutet kapital           801 401
Balanserad vinst, inkl årets resultat           846 590
Summa eget kapital           1 649 995
               
Långfristiga skulder              
Upplåning           245 510
Uppskjutna skatteskulder           66 53
            311 563
Kortfristiga skulder              
Leverantörsskulder           34 20
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter           258 135
Aktuella skatteskulder           36 11
Övriga kortfristiga skulder           159 139
Upplåning           7 610 4 699
Derivatinstrument           - 1
            8 097 5 003
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER           10 057 6 561

Sammanställning över förändringar i eget kapital

Det här är ett utdrag ur den fullständiga sammanställningen som du finner i den nedladdningsbara PDF-versionen i menyn.

Tabellen går att scrolla i sidled

  Hänförligt till Moderbolagets aktieägare    
Belopp i MSEK Aktiekapital Övrigt
tillskjutet
kapital
Reserver Balanserad
vinst
Summa Innehav utan
bestämmande
inflytande
Summa
eget kapital
IB per 1 januari 2014 6 200 −3 432 635 - 635
Totalresultat              
Årets resultat       188 188   188
               
               
Övrigt totalresultat              
Valutakursdifferenser     0   0   0
Övrigt totalresultat     -   -   -
Summa totalresultat - - 0 188 188 - 188
               
Transaktioner med aktieägare              
Nyemission preferensaktier 0 2     2   2
Nyemission stamaktier 1 199     200   200
Utdelning preferensaktier       0 0   0
Ordinarie utdelning       −30 −30   −30
Summa transaktioner med aktieägare 1 201 - −30 172 - 172
               
UB per 31 december 2014 7 401 −3 590 995 - 995
               
IB per 1 januari 2015 7 401 −3 590 995 - 995
Totalresultat              
Årets resultat       286 286   286
               
Övrigt totalresultat              
Valutakursdifferenser     −4   −4   −4
Övrigt totalresultat     -   -   -
Summa totalresultat - - −4 286 282 - 282
               
Transaktioner med aktieägare              
Nyemission stamaktier 0 400     400   400
Fondemission stamaktier 2     −2 0   0
Utdelning preferensaktier       −2 −2   −2
Kostnader vid nyemission (netto)       −26 −26   −26
Summa transaktioner med aktieägare 2 400 - −30 372 - 372
               
UB per 31 december 2015 9 801 −7 846 1 649 - 1 649

Koncernen Kassaflödesanalys

Det här är ett utdrag ur den fullständiga analysen som du finner i den nedladdningsbara PDF-versionen i menyn.

Tabellen går att scrolla i sidled

Belopp i MSEK           2015-01-01
–2015-12-31
2014-01-01
–2014-12-31
Den löpande verksamheten              
Resultat efter finansiella poster           371 244
– varav erhållen ränta           960 572
– varav erlagd ränta           −79 −88
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m              
– Kreditförluster           92 69
– Avskrivningar           28 22
– Realisationsresultat           1 1
– Orealiserade kursdifferenser           54 −62
– Omvärdering obligationer           1 0
– Övriga           −37 −21
– Ränta           −6 10
            504 263
Betald skatt           −36 −39
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital           468 224
               
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital              
Ökning(–)/Minskning(+) av rörelsefordringar           −3 252 −1 630
Ökning(+)/Minskning(–) av rörelseskulder           168 14
Kassaflöde från den löpande verksamheten           −2 616 −1 392
               
Investeringsverksamheten              
Avyttring av dotterbolag           0 -
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar           −49 −33
Förvärv av materiella anläggningstillgångar           −5 −3
Avyttring av materiella anläggningstillgångar           0 1
Förvärv av finansiella tillgångar           −219 0
Avyttring av finansiella tillgångar           68 0
Kassaflöde från investeringsverksamheten           −205 −35
               
Finansieringsverksamheten              
Nyemission           366 202
Förändring av inlåning från allmänheten           2 645 1 368
Utbetald utdelning           −2 −31
Kassaflöde från finansieringsverksamheten           3 009 1 539
               
Årets kassaflöde           190 112
Likvida medel vid årets början           637 522
Kursdifferens i likvida medel           −2 3
Likvida medel vid årets slut           825 637

Bolagsstyrningssrapport

Aktier, ägande och utdelningspolicy

Vid utgången av 2015 hade Collector cirka 4 000 aktieägare enligt det av Euroclear Sweden förda aktieägareregistret. Collectors huvudaktieägare är Fastighets AB Balder som innehar cirka 44 procent av aktiekapitalet och rösterna. De tio största aktieägarna stod för motsvarande cirka 89 procent av kapitalet.

Bolagsstämma

Aktieägarnas rätt att besluta i Collectors angelägenheter utövas på bolagsstämman som är det högsta beslutande organet i Collector. Bolagsstämman väljer i enlighet med bolagsordningen bolagets styrelse och utser även revisorer för bolaget.

Collectors årsstämma 2016 äger rum den 28 april på Västsvenska Handelskammaren i Göteborg.

Valberedning

På årsstämman 2015 beslutade stämman att fastställa principer för tillsättande av valberedningen. Enligt principerna ska valberedningen bildas efter det att styrelsens ordförande snarast den sista bankdagen i september identifierat de tre röstmässigt största aktieägarna i bolaget, vilka sedan äger rätt att utse en ledamot vardera till valberedningen.

Revisor

Vid årsstämman 2015 valdes revisionsfirman PricewaterhouseCoopers AB till Collectors revisor för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls under 2016. Huvudansvarig revisor har varit auktoriserande revisor Johan Rippe.

Styrelse

Styrelsen har det yttersta ansvaret för Collectors organisation och förvaltning. Styrelsen har från årsstämman 2015 bestått av sju ledamöter varav kvinnor har varit 29 procent. Ingen av styrelsens nuvarande ledamöter ingår i företagsledningen.

Styrelsens arbete 2015

Under året har det hållits 15 styrelsemöten varav 11 ordinarie, ett konstituerande och tre extraordinarie styrelsemöten.

Styrelsens handlingsplan 2015 har behandlat följande områden:
Jan–mars: Årsredovisningen 2014 samt externrevision och internrevision 2014.
April–juni: Konstituerande styrelsemöte, interna processer och IT frågor.
Juli–augusti: Strategi, compliance, HR och organisation.
September–december: Budget och finansiell treårsplan samt ersättningsfrågor.

Utvärdering av styrelsens arbete

För att förbättra styrelsens effektivitet och utveckla arbetsformen görs årligen en styrelseutvärdering.

I allt väsentligt bedöms styrelsens arbete fungera mycket väl. En sammanfattande kommentar från utvärderingen var att bankverksamhet har utvecklats till att bli mer komplext och reglerad. Styrelsekompetensen inom detta område bör därför på sikt höjas ytterligare. Vidare kräver tillväxt, utveckling och digitalisering spetskompetens som inte är helt tillgodosedd..

Styrelseutskott

Styrelsens har inrättat tre styrelseutskott för att effektivisera, bereda och handlägga vissa definierade frågor.

Kreditutskott

Kreditutskottet sammanträder mellan styrelsens sammanträden och fattar beslut avseende kreditåtaganden som överstiger belopp definierade i av styrelsen fastställd kreditinstruktion.

Revisionsutskott

Revisionsutskottets huvuduppgift är att övervaka bolagets finansiella rapportering och säkerställa att antagna principer för finansiell rapportering, internkontroll, internrevision och riskbedömning efterlevs och är tillämpbara. Revisionsutskottet sammanträder minst tre gånger per år. Fr o m 2 november utgör hela styrelsen revisionsutskottet.

Ersättningsutskott

Ersättningsutskottets främsta ansvarsområde är att förbereda ärenden för beslut i styrelsen som rör ersättningsprinciper, lön och andra ersättningar till VD och övriga medlemmar i koncernledningen.

VD och koncernledning

VD är ansvarig för den löpande förvaltningen av bolaget i enlighet med aktiebolagslagen och styrelsens instruktioner. VD har en kontinuerlig dialog med styrelsens ordförande för att informera om koncernens utveckling.

Compliance och riskkontroll (Chief Risk Officer)

Compliancefunktionens syfte är att utgöra ett stöd för verksamheten och tillse att verksamheten drivs enligt de regler och föreskrifter som gäller för den tillståndspliktiga verksamheten, genom utredningar och kontroller följa upp regelefterlevnad samt genom proaktivt arbete minimera verksamhetsrisker.

I Compliancefunktionen ingår även Collectors säkerhetschef, som tillika är IT- och informationssäkerhetsansvarig.

Riskkontrollfunktionen ska verka för att samtliga risker i verksamheten identifieras och tydliggörs samt att identifierade risker genom ändamålsenliga kontroller och adekvata analyser regelbundet utvärderas och rapporteras.

Intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen

KPMG är utsedda av styrelsen till internrevisor i Collector. Internrevisionen hjälper organisationen att nå sina mål genom att systematiskt och strukturerat värdera riskhantering, styrning och kontroll samt ledningsprocesser och föreslå förändringar där detta kan bidra till ökad effektivitet.

Det yttersta ansvaret för riskhanteringen och den interna styrningen och kontrollen ligger alltid på bolagets styrelse, som har internrevisionen som sitt kontrollerande organ.